Tuesday, December 25, 2012

The tum’ah of avodah zarah

Shabbat 82a–83b discusses the rabbinically instituted tum’ah of avodah zarah. The mishnah starting the ninth perek quotes the opinion of Rabbi Akiva, that the tum’ah is like that of a niddah:

משנה. אמר רבי עקיבא: מניין לעבודה זרה שמטמאה במשא כנדה - שנאמר +ישעיהו ל+ תזרם כמו דוה צא תאמר לו, מה נדה מטמאה במשא - אף עבודה זרה מטמאה במשא.

The Gemara then quotes a mishnah from Avodah Zarah 47a with Hakhamim who differ, and compare the tum’ah to that of a sherets:

תנן התם: מי שהיה ביתו סמוך לעבודה זרה ונפל - אסור לבנותו. כיצד יעשה - כונס לתוך שלו ארבע אמות ובונה. היה שלו ושל עבודה זרה - נידון מחצה על מחצה. אבניו ועציו ועפריו מטמאים כשרץ, שנאמר +דברים ז+ שקץ תשקצנו וגו’. רבי עקיבא אומר: כנדה, שנאמר +ישעיהו ל+ תזרם כמו דוה, מה נדה מטמאה במשא - אף עבודה זרה מטמאה במשא.

It’s really helpful to have the picture of darkhei hittamme’ut straight when learning this sugya. I would have been quite unprepared had I not written a post on this material before. Even more helpful is the chart in the Encyclopedia Talmudit, in the article on טמאה, column 479, which unfortunately I can’t reproduce here.

Monday, December 24, 2012

And now for something completely different

Today, Daf Yomi begins the ninth perek, Amar Rabbi Akiva. It's hard to see those words at the top of every daf without a voice in my head bursting into the song.

This is one of those perakim where the Mishnah goes off on a tangent. The first four mishnayot contain seven statements that all start with the same word, minnayin:

משנה א — אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, מִנַּיִן לַעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁמְּטַמְּאָה בְמַשָּׂא כַּנִּדָּה. שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה ל) תִּזְרֵם כְּמוֹ דָוָה צֵא תֹּאמַר לוֹ. מַה נִּדָּה מְטַמְּאָה בְמַשָּׂא, אַף עֲבוֹדָה זָרָה מְטַמְּאָה בְמַשָּׂא:

משנה ב — מִנַּיִן לַסְּפִינָה שֶׁהִיא טְהוֹרָה. שֶׁנֶּאֱמַר (משלי ל) דֶּרֶךְ אֳנִיָּה בְלֶב יָם. מִנַּיִן לַעֲרוּגָה שֶׁהִיא שִׁשָּׁה עַל שִׁשָּׁה טְפָחִים שֶׁזּוֹרְעִין בְּתוֹכָהּ חֲמִשָּׁה זֵרְעוֹנִין, אַרְבָּעָה בְּאַרְבַּע רוּחוֹת הָעֲרוּגָה וְאֶחָד בָּאֶמְצַע. שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה סא) כִּי כָאָרֶץ תּוֹצִיא צִמְחָה וּכְגַנָּה זֵרוּעֶיהָ תַצְמִיחַ, זַרְעָהּ לֹא נֶאֱמַר, אֶלָּא זֵרוּעֶיהָ:

משנה ג — מִנַּיִן לְפוֹלֶטֶת שִׁכְבַת זֶרַע בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי שֶׁהִיא טְמֵאָה. שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יט) הֱיוּ נְכוֹנִים לִשְׁלשֶׁת יָמִים. מִנַּיִן שֶׁמַּרְחִיצִין אֶת הַמִּילָה בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי שֶׁחָל לִהְיוֹת בַּשַּׁבָּת. שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית לד) וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיוֹתָם כֹּאֲבִים. מִנַּיִן שֶׁקוֹשְׁרִין לָשׁוֹן שֶׁל זְהוֹרִית בְּרֹאשׁ שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ. שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה א) אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ:

משנה ד — מִנַּיִן לְסִיכָה שֶׁהִיא כַשְּׁתִיָּה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. אַף עַל פִּי שֶׁאֵין רְאָיָה לַדָּבָר, זֵכֶר לַדָּבָר, שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים קט) וַתָּבֹא כַמַּיִם בְּקִרְבּוֹ וְכַשֶּׁמֶן בְּעַצְמוֹתָיו:

There's nothing unusual about that in the Mishnah. The question is, how did these mishnayot end up in this perek?

Sunday, December 23, 2012

New blog at The Times of Israel

Guess what! I started a blog at The Times of Israel. You can too!

The main reason I started it was to get a wider audience for my frustration with ignorance about global warming. I also wrote something about Daf Yomi. I’m thinking I might post divrei Torah there in the future, and I got one up for last week’s parashah. We’ll see where it goes!

Wednesday, December 19, 2012

How to blind a snail

Today’s daf, Shabbat 77b, records an interesting encounter between Rav Yehudah and Rabbi Zeira:

רבי זירא אשכח לרב יהודה דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה, וחזייה דהוה בדיחא דעתיה, ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליה.

אמר ליה: מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרי? אמר ליה: כברייתו של עולם, דברישא חשוכא והדר נהורא.

מאי טעמא הני מכסיין והני מגליין? הני דמכסינן מינייהו - מכסיין, והני דלא מכסינן מינייהו - מגליין.

מאי טעמא גמלא זוטר גנובתיה? משום דאכל כיסי.

מאי טעמא תורא אריכא גנובתיה? - משום דדייר באגמי, ובעי לכרכושי בקי.

מאי טעמא קרנא דקמצא רכיכא? - משום דדיירא בחילפי, ואי קשיא - נדיא ומתעוורא. דאמר שמואל: האי מאן דבעי דליסמיה לקמצא - לשלופינהו לקרניה.

מאי טעמא האי תימרא דתרנגולתא מדלי לעילא? דדיירי אדפי, ואי עייל קטרא מתעוורא.

דשא - דרך שם. דרגא - דרך גג. מתכוליתא - מתי תכלה דא. ביתא - בא ואיתיב בה. ביקתא - בי עקתא. כופתא - כוף ותיב. לבני - לבני בני. הוצא - חציצה. חצבא - שחוצב מים מן הנהר. כוזה - כזה. שוטיתא - שטותא. משיכלא - מאשי כולה. משכילתא - משיא כלתא. אסיתא - חסירתא. בוכנה - בוא ואכנה. לבושה - לא בושה. גלימא - שנעשה בו כגלם. גולתא - גלי ואיתיב. פוריא - שפרין ורבין עליה. בור זינקא - בור זה נקי. סודרא - סוד ה’ ליראיו. אפדנא - אפיתחא דין.

The context is interesting, first of all. Rabbi Zeira saw Rav Yehudah’s good mood as his unique chance to ask about kol halalei alma, which Soncino translates as “all the secrets of the universe.” And by the way, we’ve seen before how Rabbi Zeira was timid around Rav Yehudah.

Tuesday, December 18, 2012

The mitzvah to study astronomy

Here’s a gemara that a YU physics graduate has no choice but to comment on, from Shabbat 75a:

אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: המותח חוט של תפירה בשבת - חייב חטאת. והלומד דבר אחד מן המגוש - חייב מיתה, והיודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב - אסור לספר הימנו. [...]

אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב - עליו הכתוב אומר +ישעיהו ה+ ואת פעל ה’ לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו.

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן: מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות - שנאמר +דברים ד+ ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים - הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות.

English from Soncino:

R. Zutra b. Tobiah said in Rab’s name: He who pulls the thread of a seam on the Sabbath is liable to a sin-offering; and he who learns a single thing from a Magian is worthy of death; and he who is able to calculate the cycles and planetary courses but does not, one may hold no conversation with him. [...]

R. Simeon b. Pazzi said in the name of R. Joshua b. Levi on the authority of Bar Kappara: He who knows how to calculate the cycles and planetary courses, but does not, of him Scripture saith, but they regard not the work of the Lord, neither have they considered the operation of his hands.

R. Samuel b. Nahmani said in R. Johanan’s name: How do we know that it is one’s duty to calculate the cycles and planetary courses? Because it is written, for this is your wisdom and understanding in the sight of the peoples: what wisdom and understanding is in the sight of the peoples? Say, that it is the science of cycles and planets.

The Semag actually records this as one of the 613 commandments, aseh 75:

Making an Israeli salad on Shabbat

The Gemara on 74b discusses the melakhah of tohen, grinding:

והטוחן. אמר רב פפא: האי מאן דפרים סילקא - חייב משום טוחן. אמר רב מנשה: האי מאן דסלית סילתי - חייב משום טוחן. אמר רב אשי: אי קפיד אמשחתא - חייב משום מחתך.

Here’s how Soncino translates that to English:

GRINDING. R. Papa said: He who cuts up beets very fine is liable on account of grinding. R. Manasseh said: He who cuts chips [for fuel] is liable on account of grinding. Said R. Ashi: If he is particular about their size, he is liable on account of cutting.

Why did Rav Papa specify beets? There are three major interpretations in the rishonim.

How far does borer go?

One of the 39 melakhot in the mishnah on 73a is borer, “separating” a mixture of waste and food. This is one of the melakhot in siddura de-pat, the process of making bread.

In general, as the rishonim learn from Shabbat 74a–b, you may only select from a mixture under three conditions: (1) you remove the food from the waste, and not vice versa; (2) you remove the food by hand; (3) you remove it for immediate eating. When any of these conditions are missing, a penalty of karet is at stake. Each condition is very detailed, and I don't plan to cover them here.

One of the major questions with borer is how far its application goes. What kinds of mixed items are included in the prohibition? Just waste from food? Or even forks from knives?

At one extreme, there is the Talmud Yerushalmi, Shabbat 7:2, which quotes Rabbi Yudan's limited view of borer:

אמר רבי יודן יש שהוא בורר צרורות כל היום ואינו מתחייב יש שהוא נוטל כגרוגרת ומיד מתחייב היך עבידה היה יושב על גבי כרי וברר צרורות כל היום אינו מתחייב נטל לתוך ידו כגרוגרת ובירר חייב

It sounds like the only way to transgress borer is to clear the very last stone from a pile of grain. You have to entirely purify the food from its waste. Unlike what happened with zoreh, this is a case where you'd be happy for the Rema to pick up the Yerushalmi, at least if you like kulot.

At the other extreme, we have the “great question” of Rabbi Yehiel Michel Epstein, in Arukh ha-Shulkhan, O"H 319:8. He assumes that borer applies to literally “everything,” even a collection of non-food items. Were it indeed so, he objects, “we could not find our hands and feet!”

Monday, December 17, 2012

The Yerushalmi’s view of zoreh

One of the thirty-nine melakhot listed on Shabbat 73a is zoreh, winnowing. The Gemara at the bottom of 73b asks why this is necessary as an av melakhah:

היינו זורה היינו בורר היינו מרקד! - אביי ורבא דאמרי תרוייהו: כל מילתא דהויא במשכן, אף על גב דאיכא דדמיא לה - חשיב לה. וליחשב נמי כותש! אמר אביי: שכן עני אוכל פתו בלא כתישה. רבא אמר: הא מני - רבי היא, דאמר: אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, ואי חשיב כותש - הויא ליה ארבעים. וליפוק חדא מהנך ולעייל כותש! - אלא מחוורתא כדאביי.

The Talmud Bavli understands zoreh as fundamentally the same as borer and merakked. Rashi explains that all of them are about separating food from waste:

היינו — כמו הי ניהו, כלומר דמפליג להו תנא דמתניתין לתלת, והלא כולן מלאכה אחת הן דמפריש אוכל מן הפסולת.


But on the other hand, the Talmud Yerushalmi understands zoreh as altogether different:

רקק והפריחתו הרוח חייב משום זורה וכל דבר שהוא מחוסר לרוח חייב משום זורה

Tuesday, December 11, 2012

In the desert without a calendar

About four years ago at Yeshiva University, Rabbi Michael Rosensweig stayed on campus for a Shabbat. At the tisch after dinner he spoke for over an hour on a sugya that appears on today’s daf. It was one of the best shi’urim I’ve ever heard, chock-full of sevaros, nafka minos, and radical shittos, as only Rav Rosensweig could present them, digging deep into the nature of Shabbat. Unfortunately, it was late Shabbat night, so I was too tired to retain any of it, and obviously I couldn’t take notes. So all I can report is that it’s an awesome sugya.

The Gemara on Shabbat 69b discusses what to do if you are in the desert and lost track of the day of the week.

Monday, December 10, 2012

How did we get to “kelal gadol”?

The first mishnayot of the seventh perek of Shabbat deal with the “great principle” of liabilities for forbidden work:

משנה א — כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל שבת ושבת היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל אב מלאכה ומלאכה העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת אינו חייב אלא חטאת אחת:

משנה ב — אבות מלאכות ארבעים חסר אחת הזורע והחורש והקוצר והמעמר הדש והזורה הבורר הטוחן והמרקד והלש והאופה הגוזז את הצמר המלבנו והמנפצו והצובעו והטווה והמיסך והעושה שתי בתי נירין והאורג שני חוטין והפוצע ב' חוטין הקושר והמתיר והתופר שתי תפירות הקורע ע"מ לתפור שתי תפירות הצד צבי השוחטו והמפשיטו המולחו והמעבד את עורו והמוחקו והמחתכו הכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות הבונה והסותר המכבה והמבעיר המכה בפטיש המוציא מרשות לרשות הרי אלו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת:

But we’re in the middle of seven straight chapters, 5 through 11, that deal primarily with hotsa’ah. How did the Mishnah get onto the topic of kelal gadol?

Sunday, December 9, 2012

Siyyum on Berakhot – True Happiness

Today I made a siyyum on Berakhot, dedicated in memory of my paternal grandfather, Mort Miller, אברהם מאיר בן נחמן אלתר ע״ה, who passed away on א׳ חנוכה ה׳תשס״ז; and my maternal grandmother, Tillie Hasson, מזלטוב בת משה ע״ה, who passed away on א׳ טבת ה׳תשנ״ט. Because the custom on my mother’s side is to say kaddish from the Shabbat before the anniversary, both my parents are saying kaddish today.

Here’s the speech I gave this morning at Yeshivat Hakotel.

Both of my grandparents I’m remembering today were known for their optimism. They grew up during the Great Depression, and both lost their fathers at a young age, but they worked hard and looked for the best in life. My grandmother had the motto, “Always be happy.” Even when life seems tough or unfair, we have no excuse not to be happy with all our blessings.

A number of passages in Berakhot teach the lesson of optimism. In particular, the Mishnah on 54a says we must bless God for both the good and the bad that He gives us. The Gemara on 60b gives the example of Rabbi Akiva, who demonstrated his faith that “all God does is for good.”

But I want to talk about a gemara that seems to have an opposing message.

Wednesday, December 5, 2012

Miracles in the Messianic Era

The mishnah on Shabbat 63a presents a debate over whether a man may wear weapons in the public domain on Shabbat:

משנה. לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת, ולא בתריס, ולא באלה, ולא ברומח, ואם יצא - חייב חטאת. רבי אליעזר אומר: תכשיטין הן לו, וחכמים אומרים: אינן אלא לגנאי, שנאמר: +ישעיהו ב+ וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה.

Rabbi Eliezer regards the weapons as ornaments, whereas the Hakhamim see them as “degrading,” since they will be converted to plowshares and pruning hooks in the time of Redemption.

The Gemara notes that not everyone agrees that weapons will be obsolete after the redemption:

תניא, אמרו לו לרבי אליעזר: וכי מאחר דתכשיטין הן לו, מפני מה הן בטלין לימות המשיח? אמר להן: לפי שאינן צריכין, שנאמר +ישעיהו ב+ לא ישא גוי אל גוי חרב - ותהוי לנוי בעלמא! - אמר אביי: מידי דהוה אשרגא בטיהרא, ופליגא דשמואל, דאמר שמואל אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גליות בלבד, שנאמר +דברים טו+ כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. מסייע ליה לרבי חייא בר אבא, דאמר רבי חייא בר אבא: כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא - +ישעיהו סד+ עין לא ראתה אלהים זולתך.

ואיכא דאמרי, אמרו לו לרבי אליעזר: וכי מאחר דתכשיטין הן לו, מפני מה הן בטלין לימות המשיח? אמר להן: אף לימות המשיח אינן בטלין. היינו דשמואל, ופליגא דרבי חייא בר אבא.

The dispute between Shemuel and Rabbi Hiyya bar Abba appears in five other places in Shas. In the other places Rabbi Hiyya bar Abba states his opinion in the name of Rabbi Yohanan.

Rabbi Natan Slifkin has an article on how the diverse interpretations of these two views highlight the divide between “traditionalists” and “rationalists” in Jewish history.

Tuesday, December 4, 2012

Carrying holy items in the bathroom

When I used to fly back and forth between New York and Chicago multiple times a year, I often found myself in the airport with my tefillin in my backpack. I didn’t want to leave my stuff outside the airport restrooms, so I would take the backpack inside with me. I knew it was OK, but it always felt funny.

The issue comes up on today’s daf, Shabbat 62a:

[אלא] הכא במאי עסקינן במחופה עור והרי תפילין דמחופה עור ותניא הנכנס לבית הכסא חולץ תפילין ברחוק ארבע אמות ונכנס התם משום שי''ן דאמר אביי שי''ן של תפילין הלכה למשה מסיני

Assuming it has kedushah, an amulet is okay in the bathroom with just a leather cover. The battim of the tefillin also need to be covered.

The issue is discussed at length on Berakhot 23a–b. The men who would wear tefillin all day long would take them off and hold them inside their shirts. They would even do that lekha-tehillah, based on some incidents where leaving their tefillin unattended led to bad things.

Here’s an overview on bringing sefarim into a bathroom. You need one covering, so keeping them in your pocket or bag is fine. There’s a humra from the Eliyyah Rabbah to have a double covering, in case one covering comes open.

Don't miss the part about the Radbaz’s turban, cited from his responsa, 3:513:


Maybe I should start wearing a hat.

By the way, after the Radbaz was kicked out of Spain in 1492, his family made aliyah. He ended up becoming the chief rabbi of Egypt, and then made aliyah again in 1533 at the age of 90. He passed away in Safed at the age of 110.

Monday, December 3, 2012

The Rambam’s view of amulets

The mishnah on Shabbat 60a says that it is forbidden mide-rabbanan to wear “an amulet, if it is not by an expert” on Shabbat:

משנה. לא יצא האיש בסנדל המסומר, ולא ביחיד בזמן שאין ברגלו מכה. ולא בתפילין, ולא בקמיע בזמן שאינו מן המומחה. ולא בשריון, ולא בקסדא, ולא במגפיים, ואם יצא - אינו חייב חטאת.

On 61a–b, Rav Papa discusses which amulet writers qualify as experts:

Wednesday, November 28, 2012

David: “I have sinned to God”

The last pages of the fifth perek of Shabbat contain a series of interpretations by Rabbi Shemuel bar Nahamani in the name of Rabbi Yonatan. Each of them explain why an apparent sin recorded in the Bible wasn’t technically a sin.

On Shabbat 51a, he comes to the defense of David:

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל האומר דוד חטא - אינו אלא טועה, שנאמר +שמואל א' יח+ ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו וגו', אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו? אלא מה אני מקיים +שמואל ב' יב+ מדוע בזית את דבר ה' לעשות הרע - שביקש לעשות ולא עשה.

Sunday, November 25, 2012

Letting your animals rest

The fifth and sixth chapters of Shabbat discuss what items may be carried in public on the body of a person or animal, as clothing or as jewelry, and are thus excluded from the prohibition of hotsa'ah.

If you were to ask me how these laws should be organized, I would say that the Mishnah should start by discussing what items may be worn by people, followed by what items may be worn by an animal. But the fifth perek deals with animals, and the sixth perek deals with people. Why is that?

The Yalkut Bi'urim in the Mesivta offers a few answers from the aharonim. I suggest that the Mishnah begins with the more interesting, “haviva leih” topic.

The prohibition of hotsa'ah for animals is unique in its sources and in its application.

Saturday, November 24, 2012

In and out and in and out... Continued

After the first four chapters of Massekhet Shabbat dealt with Friday evening, from getting haircuts to keeping food warm, we now have seven straight chapters primarily about hotsa'ah, transferring stuff between private and public domains. I've wondered before why hotsa'ah has such a prominent place in the Talmud.

Chapter 5 discusses hotsa'ah done by an animal. The prohibition of causing an animal to carry has its own aseh, in addition to being included in the lo ta'aseh of rest on Shabbat. I plan to write a post on that, God willing.

But for now, one more source on the nature of hotsa'ah.

Rav Shimshon Refael Hirsch discusses the uniqueness of hotsa'ah in his commentary to Exodus 35:1, the beginning of Parashat Vayyakhel.

Thursday, November 22, 2012

The 39 melakhot and the Mishkan

On Shabbat 49b, we are told that three early amora'im, Rabbi Yonatan ben Akhinai, Rabbi Yonatan ben Elazar, and Rabbi Hanina bar Hama, were sitting discussing a very particular case of muktzeh that came up in the mishnah. Then, in classic Talmudic fashion, we are told as an aside that those amora'im also discussed the most fundamental question of our massekhet:

הדור יתבי וקמיבעיא להו: הא דתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי?

אמר להו רבי חנינא בר חמא: כנגד עבודות המשכן.

אמר להו רבי יונתן ברבי אלעזר כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניא: כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה - ארבעים חסר אחת.

Why are there thirty-nine categories of forbidden work on Shabbat? What do they represent?

Wednesday, November 21, 2012

Insulating food Friday evening

The fourth perek of Shabbat (47b–51b) discusses hatmanah, insulating hot food on Shabbat. Materials that add their own heat may not be used. Why not?

Rava establishes on Shabbat 34a–b that there are two rabbinic decrees against hatmanah. One decree applies to insulating materials that add heat, which may not even be used from Friday going into Shabbat. The other decree applies to materials that insulate without adding heat, which may be used on Friday but not once Shabbat starts. The fourth perek then defines which materials add heat and which don't.

Thursday, November 15, 2012

Making a keli unusable on Shabbat

The mishnah on Shabbat 42b states:

אין נותנין כלי תחת הנר לקבל בו את השמן, ואם נתנוה מבעוד יום - מותר. ואין ניאותין ממנו, לפי שאינו מן המוכן.

One may not place a keli under a lamp, on Shabbat, in order to catch the oil that may drip.

Rav Hisda says the principle also applies to a placing a keli under a hen to catch a newly hatched egg:

אמר רב חסדא: אף על פי שאמרו אין נותנין כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה - אבל כופה עליה כלי שלא תשבר.

Rav Yosef explains Rav Hisda on 43a:

רב יוסף אמר: היינו טעמא דרב חסדא - משום דקא מבטל כלי מהיכנו.

By causing a new egg, which is muktsah, to rest on the keli, you are mevattel keli me-heikhano, “nullifying the readiness of the keli.”

Abaye raises a number of cases against Rav Yosef that also involve bittul keli me-heikhano at first glance, including supporting a broken beam in the ceiling with a bench, placing a keli under a leaking roof, and using an overturned basket as a step for baby chicks to enter and exit their coop.

What is this prohibition of bittul keli me-heikhano?

Wednesday, November 14, 2012

“A keli sheni cannot cook”

Disclaimer: nothing in this post should be taken as practical. As Rav Eliezer Melamed explains,

התשובה הכללית, שבכלי ראשון הדבר אסור ובכלי שני מעיקר הדין מותר, אולם בפועל רק בכלי שלישי מותר.

In general, even though putting food in a keli sheni is permitted in principle, in practice we often allow only a keli shelishi. This post discusses the principle, not the practice.

Why is a keli sheni different from a keli rishon? Isn't possible to have a keli sheni that is just as hot as a keli rishon and cooks food just as easily?

Tuesday, November 13, 2012

Making aliyah from Babylonia

Shabbat 41a mentions Rabbi Zeira's disagreement with Rav Yehudah about making aliyah:

רבי זירא הוה קא משתמיט מדרב יהודה, דבעי למיסק לארעא דישראל. דאמר רב יהודה: כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר +ירמיהו כז+ בבלה יובאו ושמה יהיו. אמר: איזיל ואשמע מיניה מילתא, ואיתי ואיסק.

Rav Yehudah believed that “anyone who goes up from Babylonia to Israel transgresses a positive commandment.” But Rabbi Zeira disagreed and made up his mind to make aliyah, and so for some time he avoided Rabbi Yehudah.

This opinion of Rav Yehudah is quoted on Ketubbot 111a, along with a second statement:

אמר רב יהודה אמר שמואל: כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל, כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות.

Rav Yehudah says in Shemuel’s name that, just as you may not leave Israel for Babylonia, you may not leave Babylonia for other countries.

Friday, November 9, 2012

Leaving a pot right on the coals

The third perek of Shabbat starts by discussing a pot left on the stove as Shabbat begins (Shabbat 36b):

משנה. כירה שהסיקוה בקש ובגבבא - נותנים עליה תבשיל. בגפת ובעצים - לא יתן עד שיגרוף, או עד שיתן את האפר. בית שמאי אומרים, חמין אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים, חמין ותבשיל. בית שמאי אומרים, נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים, אף מחזירין.

You may not “place” a pot on a stove fueled by peat/marc/pomace (Soncino/ArtScroll/Steinsaltz) or wood, unless you sweep away the coals (gerifah) or cover them with ash (ketimah). Rashi explains the reason as the general rabbinic prohibition against insulating, hatmanah, with something that adds heat. Rabbeinu Hananel and others disagree, and say that the shehiyyah in this mishnah is a unique decree distinct from hatmanah. To this latter opinion, hatmanah applies to a pot resting directly on top of the coals, whereas shehiyyah applies to a pot with legs so it stands above the coals.

Tuesday, November 6, 2012

The safek of bein ha-shemashot

Shabbat 34–35 discusses the laws of bein ha-shemashot, the period of twilight between sunset and full darkness. This time has a status of safek, uncertainty, when it comes to laws that depend on the time being day or night. There was no way I was going to skip a sugya on uncertainty.

A berayta on 34b states:

תנו רבנן: בין השמשות ספק מן היום ומן הלילה, ספק כולו מן היום, ספק כולו מן הלילה - מטילין אותו לחומר שני ימים.

Bein ha-shemashot is a three-sided safek: it might be fully day, it might be fully night, and it might be some combination of the two. In any question of halakhah we treat it stringently, as either one, or the other, or both of the days that it bridges.

There are two main shittot on understanding the side of the safek that bein ha-shemashot could be both days. Rabbeinu Tam understands the safek to be that any moment between sunset and nightfall could be the dividing line for when the previous day ends and the new day begins. The Ritva (as understood by some aharonim based on a comment on Yoma 47b) understands the safek to be that the entire period of bein ha-shemashot might be ruled as both days intertwined, just as an adroginus might be ruled both male and female.

In this post I discuss Rashi's shittah on how this safek works. It's a shittah whose meaning is, well...uncertain.

Thursday, November 1, 2012

Adjusting a timer on Shabbat

If you're looking for the laws of a timer on Shabbat, click right on through to the article by Rabbi Michael Broyde. This post discusses a related hava amina that caught my interest while learning today's daf.

The Mishnah on Shabbat 29b quotes a dispute about setting up a vessel to drip oil into your lamp:

לֹא יִקֹּב אָדָם שְׁפוֹפֶרֶת שֶׁל בֵּיצָה וִימַלְאֶנָּה שֶׁמֶן וְיִתְּנֶנָּה עַל פִּי הַנֵּר בִּשְׁבִיל שֶׁתְּהֵא מְנַטֶפֶת, אֲפִלּוּ הִיא שֶׁל חֶרֶס. וְרַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר. אֲבָל אִם חִבְּרָהּ הַיּוֹצֵר מִתְּחִלָּה, מֻתָּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כֶלִי אֶחָד.

The explanation of most commentators is that you may come to take the oil from the vessel, and thus violate the prohibition of extinguishing, mekhabbeh. Rashi here:

שתהא מנטפת — ויתקיים הנר, שתהא השמן מטפטף כל שעה לתוך הנר, וטעמא משום גזרה, שמא יסתפק הימנו, וכיון שהקצהו לנר - חייב משום מכבה, ואפילו אותה שפופרת של חרס דמאיסא ליה גזרינן.

Sunday, October 28, 2012

Wool vs. cotton for your tallit katan

The Torah has several laws about beged, cloth. The most specific is about tsara'at, which affects cloth of wool or linen:

וְהַבֶּגֶד כִּי יִהְיֶה בוֹ נֶגַע צָרָעַת בְּבֶגֶד צֶמֶר אוֹ בְּבֶגֶד פִּשְׁתִּים: (ויקרא יג, מז)

The Talmud on Shabbat 26b presents a binyan av from that verse to teach that all mentions of beged in the Torah refer specifically to wool and linen. This applies to three other verses about tum'ah on a beged, and another verse saying that tsitsit goes on a beged. They all mean a wool or linen beged.

Everyone agrees to this binyan av. But the halakhot in these verses can still affect other materials, like cotton, when ribbuyim come into play. The question of which materials of which sizes are mekabbel which types of tum'ah is a huge debate on 26a–27b. Here are some charts (PDF). There's an even better chart in the footnotes of Mesivta.

The most practical example for nowadays is that of tsitsit. Is cotton acceptible for the beged of a tallit kattan? Or should you insist on wool?

Wednesday, October 24, 2012

The extra Hanukkah candle

Hanukkah time! Now that it gets dark around 5pm, it feels like the holiday is just around the corner, even though it's over six weeks away. But if you learn Daf Yomi, it's already here! It starts on Shabbat 21!

This post is based on shi'urim that Rav Reuven Taragin gave at Camp Moshava IO during the summer of 2010.

Rava on 21b says that you need "another lamp" in addition to the Hanukkah nerot:

אמר רבא: צריך נר אחרת להשתמש לאורה.

The continuation (by Rava himself?) discusses exceptions:

ואי איכא מדורה - לא צריך, ואי אדם חשוב הוא, אף על גב דאיכא מדורה - צריך נר אחרת.

What is the purpose of this ner aheret?

Monday, October 22, 2012

A squeeze on the Beit Yosef

This week, our topic in afternoon seder has been sehitah, squeezing liquid out of a solid on Shabbat. We came across an Eglei Tal that cites a Tosafot from today's Daf Yomi. It seems like Daf Yomi material comes up elsewhere in my day surprisingly often.

The Eglei Tal is “shocked” at the Beit Yosef.

Friday, October 19, 2012

Basics of tum’ah, part 2: how it works

This is a summary of the laws of tum'ah, ritual impurity. They were practical mainly when the Temple stood, even though they are still in effect today. May they all be practical again soon!

I discussed the meaning behind tum'ah in part 1.

Thank you, again, to Wikipedia and the Encyclopedia Talmudit. And again, for consistency, I transliterate טָמֵא as tame. And the verb מְטָמֵּא is metamme.

Table of contents:
Without further ado...

Thursday, October 18, 2012

Basics of tum’ah, part 1: what it means

As the current few dappim of Daf Yomi deal with issues of ritual impurity, I thought I would help myself out by organizing the basics of the topic.

The Encyclopedia Talmudit was helpful in putting this together—thank God all the relevant articles start with ט, since the encyclopedia only goes midway through כ. Also helpful was, well, you know.

I'll go through mahshavah in part 1, and then in part 2 I'll outline the halakhot.

Monday, October 15, 2012

Mistakes about science

Today's daf talks about spontaneously generated lice. There's a dispute among tannai'm whether you can kill a louse on Shabbat (Shabbat 12a, 107b). Rav Yosef explains that the disagreement only applies to insects that "do not reproduce," but killing all other insects is forbidden (107b). The rishonim then discuss which species of insect are generated from sweat, from rot, from dirt, etc., or from eggs. The halakhah concludes that killing lice is permitted.

There are much more dramatic Torah-versus-science issues out there than this one. If you're looking for explosive controversy, you want evolution. If you're looking for out-of-date science in the Talmud, this collection is just a start; Pesahim 94b is a big one in particular. If you're looking for a legal and moral mess, look into organ donation.

But, even if relatively undramatic, the issue of spontaneous generation is centrally important to science versus Halakhah. It's unique as a black-and-white case of a canonized halakhah based on rejected science.

Friday, October 12, 2012

The Tur hungers for justice

Fitting that Daf Yomi gets to this agadta the same day we read Parashat Bereshit. From Shabbat 10a:

רב חסדא ורבה בר רב הונא הוו יתבי בדינא כולי יומא הוה קא חליש לבייהו תנא להו רב חייא בר רב מדפתי (שמות יח) ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כולו תורתו מתי נעשית אלא לומר לך כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית כתיב הכא ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב וכתיב התם (בראשית א) ויהי ערב ויהי בקר יום אחד

Thursday, October 11, 2012

The square root of two

The Gemara on Shabbat 8a discusses a kavveret, a round basket made of reeds.

A drawing of a kavveret from the Steinzaltz Talmud (PDF)

The kavveret can be its own domain:

אמר אביי: זרק כוורת לרשות הרבים, גבוהה עשרה ואינה רחבה ששה - חייב, רחבה ששה - פטור. רבא אמר: אפילו אינה רחבה ששה - פטור. מאי טעמא - אי אפשר לקרומיות של קנה שלא יעלו למעלה מעשרה.

Wednesday, October 10, 2012

A house for hobbits

The Gemara on Shabbat 7a quotes the following statement:

והאמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב: בית שאין בתוכו עשרה, וקרויו משלימו לעשרה - על גגו מותר לטלטל בכולו, בתוכו אין מטלטלין בו אלא ארבע אמות.

Soncino translates:

R. Gidal said in the name of R. Hiyya b. Joseph in Rab's name: In the case of a house, the inside of which is not ten [hand breadths in height] but its covering makes it up to ten, it is permitted to carry on the roof over the whole [area]; but within, one may carry only four cubits.

A diagram might help:


Sunday, October 7, 2012

Tractate Shabbat: In and out and in and out...

Massekhet Shabbat discusses, of course, the laws of Shabbat. The beginning of the massekhet is structured chronologically, starting with the laws of Friday afternoon, then candle lighting on Friday evening, then cooking and insulating Friday night. The basics of the 39 melakhot don't come up until the middle of the seventh perek. The rest of the 24 perakim then flow from topic to topic.

But amidst this structure, a surprising topic dominates the first half of the massekhet: hotsa'ah, the melakhah of carrying between a private and public domain. Eight out of the first eleven chapters of the massekhet contain mishnayot about hotsa'ah, and it is the sole topic of five of those chapters: 5, 6, 8, 9, and 11. And most strangely, the very first mishnah of the massekhet is a total non sequitur to the rest of the first perek—a mishnah about, you guessed it, hotsa'ah.

Adding to the surprise, when the Mishnah lists the 39 melakhot in the seventh perek, hotsa'ah is last on the list. And the first Tosafot on the first amud calls it a melakhah geru'ah, an "inferior" melakhah.

So why the focus on hotsa'ah? Why does it get so many chapters? Why is it tacked on to the beginning of the tractate?

Tuesday, August 28, 2012

Making up a tefillah


The Gemara on 26a–b discusses the laws of tashlumin, making up a prayer you had missed by saying shemoneh esrei twice at the next prayer.

The Gemara raises the issue as a challenge to the fixed times of prayer:

וכולי עלמא עד חצות ותו לא? והאמר רב מרי בריה דרב הונא בריה דרבי ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן: טעה ולא התפלל ערבית - מתפלל בשחרית שתים, שחרית - מתפלל במנחה שתים! - כולי יומא מצלי ואזיל, עד חצות - יהבי ליה שכר תפלה בזמנה, מכאן ואילך - שכר תפלה יהבי ליה, שכר תפלה בזמנה - לא יהבי ליה.

Soncino:

And may other people delay till midday, but no longer? Has not R. Mari the son of R. Huna the son of R. Jeremiah b. Abba said in the name of R. Johanan: If a man erred and did not say the evening Tefillah, he says it twice in the morning. [If he erred] in the morning, he says it twice in the afternoon? — He may go on praying the whole day. But up to midday he is given the reward of saying the Tefillah in its proper time; thereafter he is given the reward of saying Tefillah, but not of saying Tefillah in its proper time.

By the way, right before that passage, Soncino translates ותיקין as “wathikin.”

Thursday, August 16, 2012

The essense of the Shema

I'm pretty busy right now, with my aliyah flight coming in four days. But most of what I do on this blog is regurgitating anyway, so it's no problem to regurgitate something from D.A.F. and Beit Midrash Beit Av (via Daf-Yomi.com).

The second chapter of Berakhot gets into the details of saying the Shema: its content, its structure, who says it, etc. In the course of discussion we find two understandings for what Shema is all about: accepting the yoke of Heaven and Torah study.

Thursday, August 9, 2012

Fixing a place for prayer

The Gemara from Berakhot 6a to 8a has a number of statements about the importance of a synagogue. Some samples from 6a–b, with Soncino translations:

תניא אבא בנימין אומר אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת שנאמר (מלכים א ח) לשמוע אל הרנה ואל התפלה במקום רנה שם תהא תפלה 

It has been taught: Abba Benjamin says: A man's prayer is heard [by God] only in the Synagogue. For it is said: To hearken unto the song and to the prayer. The prayer is to be recited where there is song.

אמר רבין בר רב אדא א"ר יצחק מנין שהקב"ה מצוי בבית הכנסת שנאמר (תהילים פב) אלהים נצב בעדת אל

Rabin b. R. Adda says in the name of R. Isaac: How do you know that the Holy One, blessed be He, is to be found in the Synagogue? For it is said: God standeth in the congregation of God.

Sunday, August 5, 2012

Ge’ullah and tefillah

The first half of Masekhet Berakhot covers two main topics, the Shema with its blessings and the Amidah. One subject arises multiple times as a glue that joins the two topics together (five times, to be exact, according to the Bar Ilan Responsa Project: on 4b, 9b, 10b, 26a, and 30a). This is the requirement to be somekh ge’ullah li-tfillah—that we connect the redemption at the end of the Shema’s blessings, “ge’ullah,” to the start of the Amidah, “tefillah.” The Halakhah gives this requirement high priority.

What is the reason for semikhat ge’ullah li-tfillah? And why is it so important?

Tuesday, July 31, 2012

Beginning with Berakhot

The Talmud Bavli begins with an important question: תנא היכא קאי? Literally, "where was the Tanna standing" when he started this discussion?

The question applies directly to the opening line of the Mishnah, about the times for keri'at Shema at night. The Gemara answers that the Tanna was coming from the verse in the Torah that requires keri'at Shema twice a day.

But the question also applies to the first perek, the first massekhet, and the first seder. Why do we begin the Talmud here? Why with Shema? Why with Massekhet Berakhot? Why with Seder Zera'im?

Hello World!

The 13th cycle of Daf Yomi begins on Friday!

There are so many tools out there now—Artscroll, Mesivta, Steinsaltz, this thing called the Internet, these things called sefarim—I'm thinking that I'll find something to write about once a week or so.

There's no plan other than that. We'll see where this goes.

Mazal tov to all the mesayyemim and hatslaḥah (or hatzlochoh, not even sure what voice I'll be using) with the upcoming cycle!